ANBI

Rotterdamse Uitdaging

NAAM STICHTING

Stichting Rotterdamse Uitdaging

RSIN

Het RSIN nummer van de Stichting Rotterdamse Uitdaging is 8560 56 248

CONTACTGEGEVENS

DOELSTELLING

De Stichting heeft ten doel het opzetten en onderhouden van een ondernemersnetwerk (Uitdaging) dat maatschappelijk betrokken ondernemen stimuleert en organiseert alsmede het aanvaarden van erfstellingen onder het voorrecht van boedelbeschrijving en voorts al hetgeen in de ruimste zin met één en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevordelijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  1.  in Rotterdam structureel verbindingen op lokaal niveau tot stand te brengen tussen bedrijfsleven, onderwijs, lokale overheden en maatschappelijke organisaties, waardoor de leefkwaliteit wordt bevorderd voor de inwoners van Rotterdam, met name voor mensen in een kwetsbare positie;
  2. het bedijfsleven uit te dagen om hulpvragen van maatschappelijke organisaties op het gebied van menskracht, materialen en middelen (met gesloten beurs) op te lossen, zodat deze organisaties de leefbaarheid kunnen ondersteunen;
  3. het verrichten van al hetgeen hiermee verband houdt of daartoe bevordelijk kan zijn.

De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst.

BESTUUR

Karin van Elten – Voorzitter
Léon Hoek – Secretaris
Romke van der Veen – Penningmeester

BELONINGSBELEID

 De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben recht op een vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten. De manager wordt voor maximaal 12 uur per week betaald.

VERSLAG UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN

FINANCIËLE VERANTWOORDING

Scroll naar boven